РЕЗОЛЮЦІЯ
засідання педагогічної ради
комунального закладу "Харківський ліцей № 90 Харківської міської ради"

«Про підсумки роботи школи у 2022/2023 навчальному році та пріоритетні завдання на 2022/2023 навчальний рік в умовах воєнного стану та становлення Нової української школи»

Протокол від 31.08.2023 № 08
1. Головною методичною темою роботи школи на 2023/2024 навчальний рік визначити:
“Сприяння встановленню рівного доступу до повноцінного навчання різним категоріям учнів у відповідності до їх індивідуальних здібностей та потреб, розширення можливостей соціалізації учнів, формування необхідних у них компетенцій. Надання ґрунтовних знань з різних предметів, створення всіх необхідних умов для збереження здоров’я та життя дітей. Формування:

· цілісної всебічно розвиненої особистості, здатної до критичного мислення;

· патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами, здатного приймати відповідальні рішення, поважати гідність і права людини;

· інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, навчатися впродовж життя.»

2. Керуючись Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"на період до 2029 року, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді та з метою забезпечення всебічного розвитку кожної дитини, сприяння реалізації її духовного, фізичного та інтелектуального потенціалу, забезпечення рівного доступу до якісної освіти та соціального захисту учасників освітнього процесу визначити наступні пріоритетні напрямки розвитку освіти на 2023/2024 навчальний рік:

· Удосконалення мережі освітнього закладу відповідно до запитів батьківської громадськості на освітні послуги та форми здобуття освіти;

· Створення безпечних і комфортних умов для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей, збереження та зміцнення їх здоров’я;

· Формування сучасного освітнього середовища Нової української школи шляхом зміни просторово-предметного оточення, впровадження нових програм та засобів навчання;

· Використання сучасних ІТ-технологій, мультимедійних засобів навчання, оновлення лабораторної бази для вивчення предметів природничо-математичного циклу;

· Проведення комплексу заходів, спрямованих на якісну організацію освітнього процесу з урахуванням оновлених навчальних програм;

· Орієнтація методичної роботи на підвищення професійної майстерності педагогів щодо впровадження компетентнісного і діяльнісного підходів;

· Осучаснення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей і молоді, формування в учнів української ідентичності, активної громадянської позиції, ціннісних ставлень і суджень, що слугуватимуть базою для успішної взаємодії із суспільством;

· Сприяння життєвому самовизначенню учнів через урізноманітнення форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;

· Підвищення рівня інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьківської громадськості з питань організації освітнього процесу;

· Активізація співробітництва освітнього закладу із професійно-технічними та вищими закладами освіти міста всіх рівнів акредитації.

· Здійснення енергозберігаючих заходів: забезпечення контролю за витратами енергоносіїв;

· Оновлення технологічного обладнання харчоблоку, меблів і м’якого інвентарю навчального закладу;

· Проведення першочергових ремонтів приміщень та благоустрій території навчального закладу.

Для реалізації головної методичної теми роботи школи:

1. Відповідно до закону України “ Про загальну середню освіту”, продовжити роботу над реалізацією основних статей названого головного закону школи, а саме:

- забезпечення громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак доступність і безоплатність здобуття повноїзагальної середньої освіти.

- забезпечення реалізації прав громадян на повну загальну середню освіту на рівні не нижчому від державних стандартів;

- сприяння всебічному розвитку індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів і потреб;

- збереження і зміцнення морального і фізичного здоров’я вихованців;

- виховання школяра як вільної, демократичної, національно свідомої, життєво і соціально компетентної особистості, здатної самостійно вибирати і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях;

- формування в учнів уміння і бажання вчитися, виховання потреби і здатності до навчання протягом усього життя, вироблення вмінь практично і творчо застосовувати здобуті знання;

- формування цілісного наукового світогляду учнів, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, володіння засобами практичної і пізнавальної діяльності.

- виховання в учнів любові до праці, створення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування в них готовності свідомо обирати і оволодівати майбутньою професією;

- виховання учня, як людини моральної, людини культури з розвинутим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу й самого себе.

2. Пріоритетні завдання школи в новому навчальному році:

- продовження реформи загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа», впровадження у 6 класах нового Державного стандарту базової середньої освіти;

- організація освітнього процесу після вимушеного переривання його звичного перебігу, викликаного спочатку тривалими карантинами, потім – військовою агресією російської федерації на території нашої держави;

- організація навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах поєднання різних форм організації освітнього процесу;

- посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції, просвіти з питань особистої безпеки;

- психологічна допомога учасникам освітнього процесу.

- реалізація основних положень особистісно-орієнтованого підходу до навчання та виховання;

- розробка та реалізація системи дослідження та аналізу роботи учнівського та педагогічного колективів;

- реалізація системи внутрішньошкільного контролю на основі управлінських рішень;

- організація роботи методичних об’єднань;

- підвищення рівня участі та професіоналізму учнів у виховних заходах школи та району;

- цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;

- впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу;

- вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, міста, області, України;

- робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізації творчої особистості;

- розробка та впровадження авторських програм, нових технологій у освітній процес;

- проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня; робота зі здібними та обдарованими дітьми;

- нормативне забезпечення, педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекція освітнього процесу;

- забезпечення ефективності управління науково-методичною роботою;

- науково-методичне та кадрове забезпечення допрофільного та профільного навчання у середній та старшій школі;

- активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування, формування патріотизму, громадських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї;

- врахування вчителями-предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей дітей;

- вивчення проблеми наступності навчання, адаптації учнів у школі;

- зміцнення матеріально-технічної бази школи, ремонт будівель школи;

- організація роботи щодо виконання рекомендацій районних конференцій, атестаційної комісії;

- робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;

- дотримання санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів у школі;

- створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи, виховання економічної, естетичної, правової культури.

3. Діяльність педагогічного колективу з питань збереження здоров’я дітей та формуванню їх здорового способу життя.

Завдання:

- не допустити погіршення здоров’я учнів під час перебуванні у школі;

- проводити профілактичну роботу з профілактики здорового способу життя;

- проводити моніторингове вивчення фізичного здоров’я учнів;

- створити умови для формування здорового способу життя.

4. Діяльність педагогічного колективу з питань удосконалення системи виховної роботи і забезпечення вихованості учнів.
Цілі та завдання:

- удосконалення шкільної системи виховної роботи;

- досягнення оптимального рівня вихованості учнів;

- гармонійний розвиток особистості учня з урахуванням його віку, інтелекту та інтересу;

- виявлення і розкриття природних здібностей кожного учня.

Пріоритетні напрямки для вирішення завдань:

- національно-патріотичне виховання;

- моральне та правове виховання;

- громадянське виховання;

- естетичне та екологічне виховання;

- культурно-просвітницька робота;

- розвиток національно-культурних традицій;

- екскурсійно-туристична робота;

- профілактика правопорушень та злочинів серед неповнолітніх;

- робота з дітьми “групи ризику”;

- педагогічна допомога діяльності органів учнівського самоврядування;

- традиції школи. Загально шкільні свята;

- організація оздоровлення учнів;

- соціологічні і психолого-педагогічні дослідження з питань виховання учнів, виявлення їх рівня вихованості, визначення структури їх інтересів та цінностей.

5. Забезпечення повної загальної середньої освіти.
Завдання:

- створити умови для реалізації конституційного права на отримання всіма дітьми шкільного віку повної загальної середньої освіти;

Основні заходи:

- облік дітей мікрорайону;

- комплектація 1-х, 5-х, 10-х класів;

- контроль за рухом учнів;

- допомога дітям з малозабезпечених сімей;

- забезпечення дітей підручниками;

- навчання хворих дітей вдома;

- контроль відвідування учнями школи;

- контроль за навчанням дітей з “групи ризику”;

- робота з дітьми, що знаходяться під опікою;

- організація роботи груп подовженого дня;

- вивчення системи зайнятості дітей у позаурочний час;

- працевлаштування випускників.

Створення умов для досягнення головної мети.
1. Робота з педагогічними кадрами.
Задачі:

- посилення мотивації педагогів на засвоєння інноваційних педагогічних технологій навчання та виховання;

- забезпечення оптимального рівня кваліфікації педагогічних кадрів, необхідного для успішного розвитку школи;

- розподіл громадських доручень;

- діагностика педагогічних труднощів;

- узагальнення передового педагогічного досвіду;

- атестація педагогічних працівників;

- організація методичної та науково-методичної роботи у школі. Організація колективних, групових та індивідуальних форм роботи з педагогами щодо підвищення рівня їх кваліфікації;

- розробка тематики семінарів, педагогічних конференцій;

- участь у конкурсі “Учитель року”;

- організація роботи методичних об’єднань;

- навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів;

- організація роботи “Школи молодого вчителя”;

- обговорення кандидатур та підготовка матеріалів до нагородження.

2. Робота з батьками та громадськістю.
Задачі:

- створити єдиний освітянський простір;

- залучити інтелектуально-культурний потенціал соціуму для розвитку школи;

- залучити фінансово-матеріальні засоби юридичних та фізичних осіб для поліпшення матеріально-технічного та фінансового стану освітнього процесу.

Основні заходи:

- здійснення організаційно-педагогічної допомоги в формуванні органів батьківського самоврядування;

- організація психолого-педагогічної освіти батьків;

- проведення системи сумісної роботи з батьками, громадськими організаціями, підприємствами в мікрорайоні школи з благоустрою та озелененню території, проведенню культурно-масових заходів;

- залучення батьків та представників громадськості до позашкільної та позакласної роботи з учнями, чергування, до роботи з попередження правопорушень та злочинів;

- залучення батьків, представників громадськості, юридичних та приватних осіб до підготовки до нового навчального року, до поповнення матеріально-технічної бази школи.

3. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення освітнього процесу.
Задачі:

- забезпечити збереження споруд, обладнання, майна;

- організувати багатоканальне фінансування школи.

Основні заходи:

1. Здійснити поточний ремонт:

· Всіх класних кімнат (батьківські кошти);

· Коридорів та рекреацій шкільних будівель (батьківські кошти);

2. Здійснити капітальний ремонт:

· головного вхуду до будівлі закладу (бюджетні кошти);

3. Встановити ділянку відсутньої огорожі подвір’я закладу;

4. Забезпечити умови для належного санітарно-гігієнічного, теплового, протипожежного режимів. Підтримувати в робочому стані системи водопостачання, електропостачання, теплопостачання та каналізації;

5. Провести інвентаризацію матеріальних цінностей;

6. Проводити громадські огляди збереження майна, навчальних кабінетів, робочих місць;

7. Підтримувати благоустрій території школи та мікрорайону;

8. Проводити заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

Кiлькiсть переглядiв: 5933