/Files/images/obdarovanst/slide_4_638.jpg

Характерні особливості обдарованих учнів

У результаті досліджень науковцями виділено такі характерні особливості обдарованих учнів:

• мають добру пам'ять, добре розвинуте абстрактне мислення;
• як правило, дуже активні й завжди чимось зайняті;
• ставлять високі вимоги до себе, боляче сприймають суспільну несправедливість, у них гостро розвинуте почуття справедливості;
• наполегливі в досягненні результату в галузі, яка їх цікавить;
• для них характерний творчий пошук;
• хочуть навчатися і досягають у навчанні успіхів, що дає їм задо­волення;
• завдяки численним умінням (класифікувати, категоризувати, вста­новлювати причино-наслідкові зв'язки, планувати і прогнозувати, робити висновки) здатні краще за інших займатися самостійною діяль­ністю, особливо в галузі літератури, математики, проведенні дослідів, фенологічних спостережень;
• уміють фантазувати, критично оцінювати навколишню дійсність і прагнуть зрозуміти суть речей і явищ;
• ставлять багато запитань і зацікавлені в позитивних відповідях на них;
• урок для них дуже цікавий тоді, коли використовується дослід­ницький метод;
• виявляють інтерес до читання, мають великий словниковий запас;
• із задоволенням виконують складні й довготривалі завдання;
• завдяки частому звертанню до засобів масової інформації, умі­ють швидко виділяти найзначущі відомості, самостійно знайти важ­ливі джерела інформації;
• порівняно зі своїми ровесниками краще вміють розкривати взаємозв'язки між явищами і сутністю, індуктивно і дедуктивно мис­лити, здійснювати логічні операції;
• чимало з них ставлять перед собою завдання, виконання яких потребує багато часу;
• їм притаманне почуття гумору, вони мають добре здоров'я, жит­тєрадісні, хоча зрідка зустрічаються і зі слабким здоров'ям;
• у них перебільшене почуття страху, емоційна залежність, емо­ційна незбалансованість порівняно з їхніми однолітками.

Категорії обдарованих дітей

М.Лейтес виділяє три категорії обдарованих дітей:

1.Учні з ранньою розумовою реалізацією.
2.Учні з прискореним розумовим розвитком.
3. Учні з окремими ознаками нестандартних здібностей.
Кiлькiсть переглядiв: 114